Author: Petr Špecián (page 1 of 2)

Přednáška 25. 3., Praha – „Does Study Experience Affect Attitudes Toward Other Nationalities?“

Dovolujeme si vás pozvat na diskusní setkání, které se odehraje 25. 3. od 18:00 na VŠE na Žižkově (místnost RB204). Povídat si budeme s Janou Cahlíkovou (CERGE-EI) o výzkumu efektů studia na Erasmu.

Pokračovat ve čtení

Přednáška 17. 2. – „Jazyk a poznání v postanalytické filosofii“

mirek vacuraDovolujeme si vás pozvat na diskusní setkání, které se odehraje 17. 2. od 18:00 na VŠE na Žižkově (místnost bude upřesněna). Tentokrát si budeme povídat s Miroslavem Vacurou (Katedra filosofie NF VŠE) o postanalytické filosofii

Anotace autora:

Analytická filosofie vychází z předpokladu výkladové priority jazyka ve vztahu k myšlení, která má své kořeny už u Frega; postanalytická filosofie je pak charakterizována mj. zdůrazněním pragmatického přístupu k jazyku. V přednášce se zamyslíme nad tím, jakým způsobem je možné na těchto základech uvažovat o tradičních tématech epistemologie – objektivním a subjektivním poznání, či vztahu poznávaného světa k jazyku. Vyjdeme z úvah D. Davidsona, ale učiníme i několik exkurzů do myšlení dalších filosofů.

Diskusní setkání 13. 3. – „Vědění v kontextu mezioborových studií vědy“

Na březnovém setkání Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii uvítáme sociologa doc. Karla Müllera z Fakulty humanitních studií UK. Hovořit budeme o možnostech reflexe moderní vědy a to jak z hlediska jejích metod, tak i jejího institucionálního uspořádání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. 3. od 18:00 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické (místnost RB103). Na prezentaci naváže diskuse.

Registace je možná na Facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 12. 2. – „Zpátky k Böhm-Bawerkovi, pane Mises“

Na únorovém setkání Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii vystoupí makroekonom Pavel Potužák (NF VŠE), který nám představí svoji aktuální práci na problematice čisté časové preference ve vztahu k rakouské škole. Kdo se nezalekne tohoto poměrně abstraktního tématu, bude mít výbornou příležitost seznámit se s některými základními problémy současné ekonomické teorie. Setkání se uskuteční ve středu 12. 2. od 18:00 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické (místnost RB 209). Prezentace bude vycházet primárně z working paperu The Austrian Theory of the Natural Rate of Interest: A Neoclassical Critique, na ni naváže otevřená diskuse.

Registrace a aktuální informace naleznete na Facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

PF 2014

Picture of Firework ExplodingSpolečnost pro kognitivní vědu a filosofii přeje všem svým příznivcům a lidem dobré vůle obecně všechno dobré do nového roku! Doufáme, že nám i letos zachováte svoji přízeň a naším předsevzetím je i nadále zvát zajímavé hosty a pokračovat neztenčenou měrou v naší filosoficko-kognitivně-ekonomické činnosti.

V novoroční atmosféře můžeme rovněž s potěšením oznámit, že příspěvky Ondřeje Havlíčka, Marka Hudíka a Pavla Potužáka, které vznikly v souvislosti s naším předloňským kolokviem, byly publikovány v časopise E-logos. Za pomoc s organizačními záležitostmi děkujeme Jakubu Žofčákovi.

SCSP vstupuje do třetího ročníku!

Od října budeme fungovat opět ve formě pravidelných diskusních setkání, která se konají každý měsíc. Je možné se těšit na zajímavé řečníky a témata, jako je experimentální ekonomie, neurofilosofie, sociologie vědění a další aktuální otázky vědy a filosofie. Jsme rovněž otevřeni všem vašim námětům a doporučením, ať už po stránce tematické nebo organizační.

Upoutávka na říjnové setkání bude vyvěšena už co nevidět, takže sledujte naše stránky nebo Facebook a přijďte se podívat.

Diskusní setkání 22. 5. – „Ekonomie jazyka“

Na květnovém diskusním setkání Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii (SCSP), které se odehraje příští středu od 18:00 v SB211 v budově VŠE na Žižkově vystoupí Petr Houdek (Přírodovědecká fakulta UK, NF VŠE) se svojí přednáškou o ekonomii jazyka. Diskusní setkání je otevřené všem!

 

Pokračovat ve čtení

Nicov 2013: Apriorismus a geneze etických pravidel

 

10. – 12. 5. 2013 se uskuteční již tradiční Nicovské filosofické kolokvium. Letos se bude týkat široce vymezeného tématu etiky – především se chceme koncentrovat na vztah ekonomie a etiky, potažmo ekonomie a hodnotových soudů obecně. Zájemci o vystoupení nebo i jen pasivní účast se mohou přihlásit mailem u Petra Špeciána.

Podrobnosti a aktuality sledujte na stránkách události.

Diskusní setkání 27. 3. – „Konsenzus, predikce a ekonomické vzdělávání“

Dovolujeme si vás pozvat na březnové setkání SCSP se uskuteční ve středu 27. 3. od 18:00 ve Staré budově VŠE na Žižkově (místnost SB411). Vystoupí Petr Špecián (NF VŠE) s prezentací na téma „Konsenzus, predikce a ekonomické vzdělávání“.

Registrace a další informace jsou k nalezení na facebookové stránce události.

Anotace příspěvku

Pokusím se ukázat, zaprvé, že relativní predikční neúspěšnost ekonomie je příčinou toho, že mezi ekonomy nepanuje shoda v základních otázkách a že pociťují významný rozdíl mezi ekonomickou teorií a aplikovanou hospodářskou politikou. Zadruhé bude ilustrováno, že predikční neúspěšnost plyne ze samotné podstaty ekonomie coby autonomní a neexaktní vědy. Z tohoto důvodu se nezdá pravděpodobné, že by ekonomie někdy začala poskytovat vysoce přesné a spolehlivé předpovědi, s jejichž pomocí by byl nastolen konsenzus a zvětšil by se vliv ekonomů na praxi. Zatřetí vyplyne, že i kdyby se ekonomové pokusili obejít politiky (kteří nejsou dostatečně motivovaní k přijímání jejich rad) prostřednictvím vzdělávání široké veřejnosti, jak navrhují někteří autoři, nelze očekávat významnou změnu preferencí veřejnosti ve vztahu k hospodářské politice.

Workshop na téma „Rozhodování, vůle a jednání“

Vážení přátelé,

chtěli bychom vás s předstihem upozornit na náš nový projekt. Jedná se o připravovaný jednodenní workshop, který se bude zabývat aktuálním zkoumáním v oblasti vůle, jednání a rozhodování z pohledu ekonomů, kognitivních vědců a filosofů. Cílem je poskytnout interdisciplinárně srozumitelný (ale netriviální) přehled pozic, ze kterých lze dané téma v těchto vědách uchopit. Jednotlivé příspěvky se budou zabývat tematikou svobodné vůle, vědomí a nevědomí, prolínání psychologie do ekonomie, konceptem homo oeconomicus a dalšími aktuálními otázkami.

Akce se odehraje v úterý 11. prosince. Akce je otevřená všem zájemcům, prosíme však o předběžnou registraci na mailu zofcakj@seznam.cz.

Anotace příspěvků, které by měly na workshopu zaznít (a později se objevit rovněž ve formě zvlášního čísla časopisu E-LOGOS) naleznete zde.

Older posts