Doc. Ivan M. Havel v letním semestru opět otevírá svůj předmět Přirozené a umělé myšlení akreditovaný na MFF.

Zahájení: středa 1. března 2017, 14:30 – 16:00, dále vždy o středách ve stejný čas.
Místo konání: seminární místnost CTS (Praha 1, Husova 4, 3.p.).

Anotace

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od zapsaných studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce.

Kurz mohou navštěvovat studenti různých ročníků, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli. Pro témata v letním semestru je znalost látky ze zimního semestru užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Účast je možná i pro nezapsané studenty.

Studenti jiných fakult (a hosté) jsou vítáni

Předmět si mohou zapsat v terminu, který k zápisu do UK SIS otevírá MFF (v případě obtíží je třeba kontaktovat studijní oddělení jak vlastni fakulty, tak MFF). Studenti FHS se zapisují se zápočtem; na PřF je předmět veden pod č. MS720P973. Studenti FEL ČVUT se zapisují na své fakultě.

Předpokládaná témata pro letní semestr

Smysl pro počty a čísla. Paradoxy a gödelovská smyčka. Neurony a neuronové sítě. Psychologie paměti. Umělá kreativita, tvorba konceptů (blending). Lidská vizuální percepce. Vnímání pohybu. Problém času (Libetův experiment). Enaktivní přístup vkognitivní vědě a v robotice.

Materiály k přednáškám budou studentům postupně zpřístupněny v powerpointu na webu ( www.cts.cuni.cz/~havel/lectures.html ). Knižní literatura se půjčuje jen k prezenčnímu studiu.

Hodnocení studentů

Aktivní účast na přednáškách je žádoucí. Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemný esej (min 5, max. 10 stran v češtině, slovenštině nebo angličtině) na samostatně vybrané téma rozvíjející probíranou látku. Práci odevzdají ve dvou, přednostně elektronických verzích (Word), a to
– první (předběžnou) do 12. 4. 2017
– druhou (definitivní) do 7. 6. 2017

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost (na hodnocení bude mít vliv i dodržení termínů odevzdání a aktivní účast na přednáškách). Použitou literaturu je třeba uvádět s plnými odkazy na zdroje. Nehodnotí se poetický jazyk a přemíra metafor.