Doc. Ivan M. Havel v zimním semestru opět otevírá svůj předmět Přirozené a umělé myšlení II. akreditovaný na MFF.

Kurz mohou navštěvovat studenti různých ročníků, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli. Pro témata v letním semestru je znalost látky ze zimního semestru užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Účast je možná i pro nezapsané studenty.

Zahájení – středa  25. února 2015, 14:30, dále vždy o středách ve stejný čas.
Místo konání: seminární místnost CTS (Praha 1, Husova 4,  3.p.).

Studenti jiných fakult (a hosté) jsou vítáni

Předmět si mohou zapsat v terminu, který k zápisu do UK SIS otevírá MFF (v případě obtíží je třeba kontaktovat studijní oddělení jak vlastni fakulty, tak MFF). Studenti FHS se zapisují se zápočtem; na PřF je předmět veden pod č. MS720P973. Studenti FEL ČVUT se zapisují na své fakultě.

Anotace

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od zapsaných studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce.

Předpokládaná témata pro letní semestr

Rozdíl mezi přirozeným a umělým. Lidská percepce (hlavně vizuální). Vnímání pohybu. Problém času. Mžikové vnímání, retence, perzistence a paměť. Introspekce a (sebe)reflexe. Autopoietické systémy. Enaktivní přístup vkognitivní vědě a v robotice. Hrozba inteligenční singularity. Perspektiva první a třetí osoby, vědomí jako filosofický problém.

Materiály k přednáškám budou studentům postupně zpřístupněny v powerpointu na webu (www.cts.cuni.cz/~havel/lectures.html). Knižní literatura se půjčuje jen k prezenčnímu studiu.

Hodnocení studentů

Aktivní účast na přednáškách je žádoucí. Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemný esej (min 5, max. 10 stran v češtině, slovenštině nebo angličtině) na samostatně vybrané téma rozvíjející probíranou látku. Práci odevzdají ve dvou, přednostně elektronických verzích (Word), a to

první (předběžnou)     do 8. 4. 2015

druhou (definitivní)    do 3. 6. 2015

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost (na hodnocení bude mít vliv i dodržení termínů odevzdání a aktivní účast na přednáškách). Použitou literaturu je třeba uvádět s plnými odkazy na zdroje. Nehodnotí se poetický jazyk a přemíra metafor.