Na březnovém setkání Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii uvítáme sociologa doc. Karla Müllera z Fakulty humanitních studií UK. Hovořit budeme o možnostech reflexe moderní vědy a to jak z hlediska jejích metod, tak i jejího institucionálního uspořádání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. 3. od 18:00 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické (místnost RB103). Na prezentaci naváže diskuse.

Registace je možná na Facebookové stránce události.

Anotace autora (obsáhlejší verze zde)

Prezentace bude charakterizovat historický kontext formování studií vědy a techniky, jejich poznávací zdroje a současný stav studia a porozumění vědě, prostředkům a prostředí produkce (difuze, distribuce a využití) odborného vědění.

Studia vědy a techniky se institucionalizují od 60. let minulého století po výrazné kulturní kritice vědy a rostoucím vlivu anti-vědeckých sociálních hnutí. Realizují se ve formách výukových programů na univerzitách, univerzitních departmentů či výzkumných středisek, národních a mezinárodních vědeckých programů a organizací.

Mnohooborové, mezioborové a transoborové studium vědy (techniky, inovací) bylo utvářeno především v následujícím kontextu: 1) vliv postpozitivistické filozofie (Laktos, Toulmin, Popper) a tzv. metodologického obratu (Popperova koncepce falzifikace a problémové orientace bádání); 2) vliv historie vědy (rozšíření poznávacích prostředků vědy o Kuhnovo pojetí paradigmatu a jeho vztahu k teorii); 3) uplatnění sociologických i ekonomických výzkumů institucí vědy, techniky, inovací. 

Zabývat se budeme i významnými intelektuálními a institucionálními událostmi jež se staly podněty pro růst reflexivity vědy.