Petr Špecián

Petr ŠpeciánPůsobí jako odborný asistent na Národohospodářské fakultě VŠE a také na Společenskovědním modulu Fakulty humanitních studií UK. Petr má zázemí v ekonomii a filosofii. Nyní se věnuje převážně metodologii ekonomie a filosofii společenských věd. Během svého disertačního výzkumu se soustředil především na fenomenologickou sociologií Alfreda Schütze a společenskovědní teorii rakouské ekonomické školy. Dnes se věnuje širšímu spektru témat, jako problematika predikce v ekonomii, argumentační postupy ekonomů nebo ekonomie veřejné volby. Přehled jeho publikací je k nalezení zde.
Osobní web naleznete zde.

Ondřej Bečev

obPracuje jako výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví. Studuje doktorát v neurovědách na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde působí ve výzkumné skupině Behaviorální a sociální neurovědy na CEITEC – Středoevropském technologickém institutu. Zabývá se výzkumem vědomí prostřednictvím behaviorálních neurověd a neurofilosofie.  Pracuje na tématech z oblasti neurovědy volního jedání – zkoumá jevy awareness of intention, sense of agency a jejich neurálních korelátů. Zajímají ho také změny přisuzování jednání u psychiatrických pacientů. Vyučuje či vyučoval na FSS MU, KI FIS VŠE a také na Katedře obecné antroplogie FHS UK.
Osobní web naleznete zde.

 Praha

Jiřina Babická

Pracuje jako výzkumnice v Biomedicínském centru LF UK v Plzni, kde v roce 2016 v Laboratoři neurodegenerativních poruch zahájila doktorské studium. Jejím hlavním zaměřením jsou funkční aspekty mozečkových degenerací. Předchozí studium však měla na Západočeské univerzitě. Bakalářské studium absolvovala na katedře Antropologie, kde ji zaujaly základy neurofyziologie a kognitivní antropologie. Magisterský titul obdržela v multidisciplinárním studijním programu Teorie a filozofie komunikace, kde se zabývala naturalizovanými teoriemi vědomí. Kromě neurovědního výzkumu se zabývá problémy metodologie neurovědních pokusů na zvířatech a problematika terminologie v kognitivních vědách. Okrajově se zajímá o animální kognici, umělou inteligenci a robotiku.

Zdenek Straka

Od roku 2016 studuje doktorský studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika a působí jako výzkumník v Centru strojového vnímání, katedra kybernetiky ČVUT FEL. Mezi jeho vědecké zájmy patří zejména strojové učení (zvláště umělé neuronové sítě), neurorobotika, kognitivní a vývojová robotika. Věnuje se výzkumu reprezentací těla a peripersonálního prostoru u humanoidních robotů. Aplikací přístupu pochopení skrze tvoření se snaží také o lepší pochopení těchto reprezentací u lidí.
Osobní web naleznete zde

Martina Janíková

Kateřina Šteklová

Anna Francová

francova-rectAktuálně dokončuje magisterské studium psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V Národním ústavu duševního zdraví spolupracuje na výzkumných projektech ve skupině Aplikované neurovědy a zobrazení mozku. V budoucnu by ráda v rámci doktorského studia pokračovala v oblasti výzkumu, láká ji ale i třeba pracovní psychologie a lektorování dospělých. Ráda se probírá daty a jejich vizualizacemi, zajímá ji neurověda a využití moderních technologií ve výzkumu (např. virtuální realita).

Ondřej Havlíček

Nicolas Say

Brno

Michal Stránský

Michal StránskýJe šéfem brněnské pobočky SCSP.  Absolvoval doktorské studium na katedře filosofie FF MU , aktuálně působí na Fakultě multimediálních komunikací UTB, Zlín. Jeho zájmem je persuasivní etika, neuroetika a morální psychologie. Zabývá se zeména možnostmi a limity aplikovatelnosti filosofických morálních systémů.
Je hrdým režisérem Kočovné filosofické divadelní společnosti při KFI MU. Rekreačně se pokouší vzdělávat středoškoláky.

Petr Sojka

ps_tn
Studoval psychologii na FSS MU a filozofii na FF MU. Nyní je doktorským studentem neurověd na LF MU a působí ve skupině Behaviorálních a sociálních neurověd CEITEC. Zajímá se o interocepci, nelineárně dynamické modelování v neurovědách a prediktivní kódování.

Ivo Pezlar

ip_tn
Ph.D. student na katedře filozofie Filozofické fakulty MU v Brně a absolvent oboru filozofie na téže katedře. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří teorie důkazů, logická analýza přirozeného jazyka (formální sémantika), epistemická logika a aplikace logiky v rámci umělé inteligence.

Oliver Pačut

 Lenka Sakálošová

 Jakub Lanc

Přidružení členové a čekatelé

Petra Janíčková

Nikola Frollová

NFV letech 2015 – 2016 byla šéfkou pražské pobočky SCSP. Od roku 2013 studuje psychologii na FF UK. Je výzkumnou asistentkou ve studentské laboratoři PLESS a v ústavu AVČR se podílí na výzkumu emocí. Ve volném čase například utváří projekt wikisofia.cz. Baví ji metodologie, téma svobodné vůle a rozhodování.

Klára Šmejkalová

Štěpán Kápl

Štěpán Kápl Student dokorského programu na Lékařské fakultě v Plzni. Absolvoval magisterský program psychologie na Filozofické fakultě MU. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří konceptualizace, incentivní & hedonická motivace a non-humánní kognice, a to zejména z perspektivy neurověd.
V současnosti se zabývá hlavně neurálními koreláty mentální reprezentace prostoru a selekce z různých alternativ.

Markéta Bečevová

Šimon Kucharský

Lucia Banáková

David Němeček

DNJe studentem bakalářského oboru podnikové ekonomiky na VŠE. Hlavními oblastmi zájmu mu jsou filosofie, antropologie, mezinárodní vztahy a neziskový sektor. Dlouhodobě realizuje osvětovou činnost v oblasti obohacování komunitního života Prahy a okolí prostřednictvím spolku Žijeme tady. V současné době se zaměřuje na analýzu finanční situace a popularitu neziskového sektoru v ČR. Přežívá díky doučování středoškoláků a menším IT projektům v oblasti webových a mobilních aplikací. V budoucnu by se rád zaměřil na studium soudobých mezinárodních vztahů, jejich úsaklí a souvislosti s kulturně-sociální antropologií.

Ondřej Novák

Bývalí členové

Tomáš,Ondráček, Laura Bechyňová, Marek Pour, Barbora Nitrová, Katarína Horáčková