Petr Špecián

Petr ŠpeciánPůsobí jako odborný asistent na Národohospodářské fakultě VŠE a také na Společenskovědním modulu Fakulty humanitních studií UK. Petr má zázemí v ekonomii a filosofii. Nyní se věnuje převážně metodologii ekonomie a filosofii společenských věd. Během svého disertačního výzkumu se soustředil především na fenomenologickou sociologií Alfreda Schütze a společenskovědní teorii rakouské ekonomické školy. Dnes se věnuje širšímu spektru témat, jako problematika predikce v ekonomii, argumentační postupy ekonomů nebo ekonomie veřejné volby. Přehled jeho publikací je k nalezení zde.
Osobní web naleznete zde.

Ondřej Bečev

obPracuje jako výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví. Studuje doktorát v neurovědách na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde působí ve výzkumné skupině Behaviorální a sociální neurovědy na CEITEC – Středoevropském technologickém institutu. Zabývá se výzkumem vědomí prostřednictvím behaviorálních neurověd a neurofilosofie.  Pracuje na tématech z oblasti neurovědy volního jedání – zkoumá jevy awareness of intention, sense of agency a jejich neurálních korelátů. Zajímají ho také změny přisuzování jednání u psychiatrických pacientů. Vyučuje či vyučoval na FSS MU, KI FIS VŠE a také na Katedře obecné antroplogie FHS UK.
Osobní web naleznete zde.

 Praha

Jiřina Babická

Zdenek Straka

Od roku 2016 studuje doktorský studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika a působí jako výzkumník v Centru strojového vnímání, katedra kybernetiky ČVUT FEL. Mezi jeho vědecké zájmy patří zejména strojové učení (zvláště umělé neuronové sítě), neurorobotika, kognitivní a vývojová robotika. Věnuje se výzkumu reprezentací těla a peripersonálního prostoru u humanoidních robotů. Aplikací přístupu pochopení skrze tvoření se snaží také o lepší pochopení těchto reprezentací u lidí.
Osobní web naleznete zde

Markéta Bečevová

Martina Janíková

Kateřina Šteklová

Anna Francová

francova-rectAktuálně dokončuje magisterské studium psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V Národním ústavu duševního zdraví spolupracuje na výzkumných projektech ve skupině Aplikované neurovědy a zobrazení mozku. V budoucnu by ráda v rámci doktorského studia pokračovala v oblasti výzkumu, láká ji ale i třeba pracovní psychologie a lektorování dospělých. Ráda se probírá daty a jejich vizualizacemi, zajímá ji neurověda a využití moderních technologií ve výzkumu (např. virtuální realita).

Nicolas Say

Brno

Michal Stránský

Michal StránskýJe šéfem brněnské pobočky SCSP.  Absolvoval doktorské studium na katedře filosofie FF MU , aktuálně působí na Fakultě multimediálních komunikací UTB, Zlín. Jeho zájmem je persuasivní etika, neuroetika a morální psychologie. Zabývá se zeména možnostmi a limity aplikovatelnosti filosofických morálních systémů.
Je hrdým režisérem Kočovné filosofické divadelní společnosti při KFI MU. Rekreačně se pokouší vzdělávat středoškoláky.

Tomáš Ondráček

to_tn
Navštěvoval psychologii a filosofii na FF MU, kde také od roku 2013 pokračuje v doktorském studiu. Zajímá se o filosofii vědy (problém demarkace, argumentaci v rámci vědeckého kontextu a etiku vědy).

Petr Sojka

ps_tn
Studoval psychologii na FSS MU a filozofii na FF MU. Nyní je doktorským studentem neurověd na LF MU a působí ve skupině Behaviorálních a sociálních neurověd CEITEC. Zajímá se o interocepci, nelineárně dynamické modelování v neurovědách a prediktivní kódování.

Ivo Pezlar

ip_tn
Ph.D. student na katedře filozofie Filozofické fakulty MU v Brně a absolvent oboru filozofie na téže katedře. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří teorie důkazů, logická analýza přirozeného jazyka (formální sémantika), epistemická logika a aplikace logiky v rámci umělé inteligence.

 Lenka Sakálošová

 Jakub Lanc

Přidružení členové a čekatelé

Petra Janíčková

Nikola Frollová

NFV letech 2015 – 2016 byla šéfkou pražské pobočky SCSP. Od roku 2013 studuje psychologii na FF UK. Je výzkumnou asistentkou ve studentské laboratoři PLESS a v ústavu AVČR se podílí na výzkumu emocí. Ve volném čase například utváří projekt wikisofia.cz. Baví ji metodologie, téma svobodné vůle a rozhodování.

Klára Šmejkalová

Štěpán Kápl

Štěpán Kápl Student dokorského programu na Lékařské fakultě v Plzni. Absolvoval magisterský program psychologie na Filozofické fakultě MU. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří konceptualizace, incentivní & hedonická motivace a non-humánní kognice, a to zejména z perspektivy neurověd.
V současnosti se zabývá hlavně neurálními koreláty mentální reprezentace prostoru a selekce z různých alternativ.

Šimon Kucharský

Lucia Banáková

David Němeček

DNJe studentem bakalářského oboru podnikové ekonomiky na VŠE. Hlavními oblastmi zájmu mu jsou filosofie, antropologie, mezinárodní vztahy a neziskový sektor. Dlouhodobě realizuje osvětovou činnost v oblasti obohacování komunitního života Prahy a okolí prostřednictvím spolku Žijeme tady. V současné době se zaměřuje na analýzu finanční situace a popularitu neziskového sektoru v ČR. Přežívá díky doučování středoškoláků a menším IT projektům v oblasti webových a mobilních aplikací. V budoucnu by se rád zaměřil na studium soudobých mezinárodních vztahů, jejich úsaklí a souvislosti s kulturně-sociální antropologií.

Ondřej Novák

Bývalí členové

Laura Bechyňová, Marek Pour, Barbora Nitrová, Katarína Horáčková