Společnost pro kognitivní vědu a filosofii v Praze Vás srdečně zve na květnovou přednášku Martina Vraného. Přijďte si ji poslechnout ve středu 18. 5. 2016 do místnosti P104 v budově FF UK na náměstí Jana Palacha!

Anotace přednášky

Vědomí sebe sama je vědecky obtížně uchopitelný fenomén. Na jednu stranu je všudypřítomný (všichni dospělí si jsou vědomi sebe sama), na druhou stranu se zdá, že vědomí a reprezentace já se vyvíjí v průběhu života a není jasné, na základě čeho ono vědomí v mozku vzniká. Tento problém sebe-vědomí je jádrem skeptické námitky, že věda nikdy nemůže vysvětlit vědomí.
V přednášce se nejprve zaměřím na vysvětlení reprezentace tělesného já v rámci teorie teorie prediktivního kódování (já je zde chápáno jako probabilistická reprezentace příčin určitých smyslových stavů, zejména proprioceptivních a interoceptivních). V duchu prediktivního kódování a dalších koncepcí z teoretické neurovědy pak nastíním, jak by bylo možné rozšířit toto vysvětlení o další aspekty a funkce já, včetně reflexe aktuálních vědomých stavů a narativního já; a to způsobem, který odpovídá na vybrané filosofické problémy.