Zveme Vás na listopadovou přednášku Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii. Filip Tvrdý (KFIL UPOL) se bude zabývat Turingovým testem. Přednáška s diskusí proběhne 19.11.2015 od 18.00 v budově FF UK na nám. Jana Palacha, místnost 301.

Anotace autora

Roku 1950 publikoval britský matematik Alan Turing přelomový článek „Computing Machinery and Intelligence“, ve kterém navrhl jednoduché behaviorální pravidlo pro připisování inteligence anorganickým entitám. Stroji je přiznána schopnost myšlení jen v případě, že dokáže úspěšně projít velice náročnou verbální zkouškou známou pod názvem „imitační hra“. I přes proslulost v populární kultuře se Turingův test ve filozofii setkal s příkrým odsudkem. Ve svém příspěvku se budu zabývat třemi námitkami, které bývají považovány za nejzávažnější. Jedná se o Searlův myšlenkový experiment čínského pokoje, Blockův argument z brutální síly a Frenchovo poukázání na nemožnost emulovat subkognitivní procesy. Pokusím se ukázat, že apriorní úvahy nemohou být dostatečným důvodem pro odmítnutí ryze empirického kritéria, jakým Turingův test je. I když můžeme mít pochybnosti o realizovatelnosti umělé inteligence v dohledné budoucnosti, teprve čas ukáže, zdali je Turingem stanovená podmínka skutečně splnitelná.