Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás srdečně zve na listopadovou přednášku na téma „I/racionalita kauzální usuzování na základě vnímané koincidence událostí“, kterou si pro nás připravil PhDr. Luděk Stehlík z Filozofické fakulty UK.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek, 24. 11. od 18:00 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nám. Jana Palacha 2, místnost P104.

Anotace autora:

To, zda je člověk bytost racionální, či nikoli, je poměrně obtížné nějak jednoznačně rozhodnout, protože odpověď na tuto otázku vždy závisí na povaze konkrétního úkolu a na způsobu, jímž si racionalitu definujeme. V probíhající debatě o racionalitě lze proto identifikovat dva zcela protichůdné názorové proudy, z nichž jeden je přesvědčen o systematické iracionalitě lidského myšlení, zatímco ten druhý považuje lidské myšlení za více či méně racionální a zdroje jeho (údajných) selhání hledá někde jinde. V případě druhé možnosti je však otázkou, jak vysvětlit existenci interindividuálních rozdílů a iracionálního chování. Možnou odpověď na tuto otázku bych ilustroval na příkladu jednoho konkrétního (bayesovského) modelu jednoho konkrétního kognitivně-psychologickéhojevu, který je obvykle uváděn jako ukázkový příklad lidské iracionality. Jedná se o vnímání tzv. koincidencí – podezřelých shod okolností, které člověka často vedou k chybným a iracionálním závěrům ohledně existence příčinných faktorů (údajně) vysvětlujících pozorované jevy a události. Specifikem prezentovaného modelu je to, že v jeho rámci spolu koexistují na jedné straně racionální principy fungování lidského myšlení a na druhé straně tendence lidského myšlení podléhat kognitivním iluzím a docházet k iracionálním závěrům. Na přednášce rovněž stručně představím výsledky svého dizertačního projektu, ve kterém ověřuji některé předpovědi vyplývající z tohoto modelu.