Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás srdečně zve na říjnovou přednášku na téma „Experimentální filosofie: morální soud a normativní systémy“, kterou si pro nás připravil Mgr. Robin Kopecký z Přírodovědecké fakulty UK.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek, 27. 10. od 18:00 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nám. Jana Palacha 2, místnost 104.

Anotace autora:

Myšlenkové experimenty ve formě morálních dilemat se ukázaly být vhodným myšlenkovým nástrojem k tomu, abychom mohli empiricky zkoumat, jakým způsobem se v naší mysli formují morální soudy. Sady myšlenkových experimentů umožní revizi odborných systémů, ať už deskriptivních psychologických nebo normativních filosofických teorií, a odpověď na otázku, zda nejsou jen více sofistikovanými intuicemi, podléhajícími stejným faktorům, chybám v myšlení nebo zkreslení, jako laické soudy. Ovšem teoretická východiska užití myšlenkových experimentů stále obsahují řadu nevyřešených problémů.
Záměrem tohoto příspěvku je upozornit na vyvstalé problémy v souvislosti se spojováním lidových intuic s dobře promyšlenými a obhájenými filosofickými teoriemi. V příspěvku budou podány průběžné závěry z vlastního výzkumu faktorů ovlivňujících morální soud, který byl proveden mezi obecnou veřejností v ČR. Pomocí nově formovaných myšlenkových experimentů budou závěry vlastního výzkumu srovnány se závěry zahraničních autorů zabývajících se zmíněným problematickým vztahem mezi „utilitaristickými soudy“ a skutečným zájmem o větší dobro.