Tag: diskusní setkání (page 2 of 4)

Diskusní setkání 15.1. – „Výzkum abstraktních konceptů u ptáků“

První diskusní setkání nového roku 2014 bude hostit kognitivní psycholožku a etoložku Jitku Lindovou (FHS UK), která představí současný výzkum učení konceptů u ptáků, včetně výsledků původního výzkumu na FHS UK. Vystoupení proběhne ve středu 15. ledna 2014 od 18.00 v místnosti NB 470 (v nově přistavěném podlaží NB) v Nové budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Registrace a aktuální informace naleznete na Facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

Aktualizována fotogalerie

Do fotogalerie jsme přidali fotky z několika posledních akcí z předchozího semestru.

 

Diskusní setkání 23.10. – „Kognitivní vyčerpání – jak ovlivňuje naše rozhodování?“

První diskusní setkání nového akademické roku, které si pro Vás připravuje Kateřina Farská (KI VŠE, FSS MU) se odehraje ve středu 23.10.2013 od 18.00 v SB 211. Setkání bude zaměřeno na následující témata:

  • Co se skrývá pod pojmem kognitivní vyčerpání? Proč je důležité ho zkoumat?
  • Jak kognitivní vyčerpání ovlivňuje naše rozhodování?
  • Co k tomu říkají současné výzkumy?

Kromě odpovědí na tyto otázky nás Kateřina seznámí s výsledky vlastního experimentálního výzkumu, který je jádrem její čerstvě dokončené diplomové práce.

Přidejte se k události na Facebooku

Diskusní setkání 24.4. – „Fenomenogie volního jednání“

Dubnové setkání SCSP se uskuteční ve středu 24. 4. 2013 od 18.00 v místnosti SB 411 na Žižkově. Ondřej Bečev přednese svůj příspěvek na téma Fenomenologie volního jednání.

Podrobnosti zde a na Facebookové události.

Anotace příspěvku

Přednáška poskytne seznámení se současnou podobou diskuse o fenomenálním aspektu jednání, zejména s důrazem na pojem motorických intencí zkoumaných v návaznosti na experimenty Benjamina Libeta. Seznámíme se s pojmy, jakými jsou Sense of Agency, Awareness of Intention a dalších, tak, jak jsou zpracovány filosofy a vědci E. Pacherie, S. Gallagherem, P. Haggardem, M. Synofzikem a D. Vosgerauem.
Těžištěm přednášky bude snaha o uchopení jednání (agence) z fenomenálního pohledu a poskytnutí plastičtějšího pohledu na toto zdánlivě monolitické téma. Zmíním též studium časových horizontů vědomých intencí a jejich prožitkových forem a souvislost fenomenologie volní akce a různých úrovní vědomí. Představeny budou dále také významné prospektivní, restrospektivní a integrativní modely vzniku pocitu jednání.

Diskusní setkání 27. 3. – „Konsenzus, predikce a ekonomické vzdělávání“

Dovolujeme si vás pozvat na březnové setkání SCSP se uskuteční ve středu 27. 3. od 18:00 ve Staré budově VŠE na Žižkově (místnost SB411). Vystoupí Petr Špecián (NF VŠE) s prezentací na téma „Konsenzus, predikce a ekonomické vzdělávání“.

Registrace a další informace jsou k nalezení na facebookové stránce události.

Anotace příspěvku

Pokusím se ukázat, zaprvé, že relativní predikční neúspěšnost ekonomie je příčinou toho, že mezi ekonomy nepanuje shoda v základních otázkách a že pociťují významný rozdíl mezi ekonomickou teorií a aplikovanou hospodářskou politikou. Zadruhé bude ilustrováno, že predikční neúspěšnost plyne ze samotné podstaty ekonomie coby autonomní a neexaktní vědy. Z tohoto důvodu se nezdá pravděpodobné, že by ekonomie někdy začala poskytovat vysoce přesné a spolehlivé předpovědi, s jejichž pomocí by byl nastolen konsenzus a zvětšil by se vliv ekonomů na praxi. Zatřetí vyplyne, že i kdyby se ekonomové pokusili obejít politiky (kteří nejsou dostatečně motivovaní k přijímání jejich rad) prostřednictvím vzdělávání široké veřejnosti, jak navrhují někteří autoři, nelze očekávat významnou změnu preferencí veřejnosti ve vztahu k hospodářské politice.

Diskusní setkání 27.2. – „Konstrukce pojmu času“

Dovolte abychom vás pozvali na únorovou diskusi SCSP. Vystoupí Tomáš Bruckner (FIS VŠE) s tématem „Konstrukce pojmu času“. Akce se uskuteční ve středu 27.2.2013 od 18.00. Místem konání je tentokráte místnost SB 225 ve Staré budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Registrace a aktuální informace naleznete na Facebookové stránce události.

Anotace

Čas a příčinnost patří mezi základní formy poznání. Čas pojatý jako základní fyzikální kvantita je předpokladem současného pozitivního porozumění světu. Z pohledu fenomenologického je však fyzikální čas problematický, neboť pojem času lze popsat jako složitý poznávací konstrukt více pojmů vycházejících z přirozeného prožívání času. Několik různých časů (osobně se jevící, mezilidsky sdílený, fyzikální, noosférický, virtuální či biblický) se spletitě vzájemně vytváří. Zkoumání příčinných vztahů těchto časů a jejich historií může odhalit některé souvislosti: Následek může předcházet příčinu. Historie zkonstruovaná na základě dnešního poznání nemůže být pravdivá, protože v minulosti dnešní poznání nebylo. Počátek světa lze hledat kromě rozkrývání kauzálního působení věcí také rozkrýváním kauzalit historie poznání. Je možné pojetí stvořeného světa, které není v rozporu se světem fyzikálně vědeckým?

Diskusní setkání 5.12. – „Teorie vyššího řádu a vědomí“

Listopadové setkání SCSP bude současně posledním regulerním diskusním setkáním v tomto roce. Uskuteční se ve středu 5. 12. 2012 od 18.00 v místnosti SB 238 na Žižkově. Juraj Hvorecký, Ph.D., přednese svůj příspěvek na téma Teorie vyššího řádu vědomí.

Podrobnosti zde a na Facebookové události.

Anotace autora

Teorie vyššího řádu je jedním z nejpovedenějších pokusů podat kognitivní explanaci vědomí. V přednášce vysvětlíme různé podoby teorie vyššího řádu a jejich vývoj a pokusíme se odpovědet na současné kritiky, které namítají, že vědomí je principiálně záležitostí prvního řádu.

Diskusní setkání 24. 10. – “Teorie vědomí”

24. 10. od šesti hodin večer v místnosti SB238 (Stará budova VŠE) vystoupí prof. Pavel Pelikán, který bude hovořit o své teorii vědomí v širším kontextu „kybernetického“ modelování lidského chování a bude se zabývat otázkou, zda půlstoletí staré české modely lidských kognitivních procesů včetně pudu sebezáchovy a vědomí mohou stále přinášet inspiraci akutálnímu výzkumu. Po vystoupení bude tradičně následovat diskuse a neformální rozprava.

UPDATE 18. 10.: K dispozici jsou podklady pro vystoupení a relevantní pasáž z knihy pana profesora.

Diskusní setkání 19. 9. – „Homo Oeconomicus“

První diskusní setkání v zimním semestru 2012/13 se uskuteční 19. září 2012 od 18.00 v místnosti SB 212 (Stará budova VŠE).
Jitka Melzochová přednese svůj příspěvek o homo oeconomicus.

Příspěvek se zabývá otázkou, zdali je neoklasická aproximace lidského jednání obsažená v předpokladech modelu homo oeconomicus překonaným předpokladem ekonomie.

Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 27.6. – „Jan Loevenstein“

Poslední diskusní setkání SCSP v tomto akademickém roce se odehraje 27. 6. klasicky od 18:00 v místnosti SB212. Vystoupí Ing. Tomáš Vaverka se svým příspěvkem k brněnské ekonomické škole, která je tématem jeho disertační práce.

Anotace autora:
Příspěvek pojednává o metodologickém přínosu Jana Loevensteina k brněnské ekonomické škole. Metodologie brněnské školy bude představena ve vědecké diskusi mezi K.Englišem a J.Loevensteinem, který je tak pojímán jako spolu-konstituent. V příspěvku bude kladen důraz na jednotlivé otázky, kterým Loevenstein věnoval více pozornosti než Engliš, a které propracoval takovým způsobem, že odpovídají pozdějším závěrům autorů rakouské tradice. Tím, že jedním z charakteristických rysů těchto ekonomických učení je kritika kausálního výkladu hospodářské činnosti, bude v příspěvku vyzdvižen možný přínos brněnské školy, především pak Loevensteina, k misesovské větvi rakouské ekonomické školy.

Klíčová slova: Karel Engliš, Jan Loevenstein, Ludwig von Mises, metodologie, brněnská škola

Older posts Newer posts