Tag: ekonomie (page 2 of 2)

SCSP Workshop 2012: Rozhodování, vůle a jednání

SCSP Workshop 2012: Rozhodování, vůle a jednání – interdisciplinární perspektiva

Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii (SCSP) a Katedra filosofie VŠE si vás dovolujíe pozvat na jednodenní workshop, který se koná v úterý 11.12.2012 od 10.00 v konferenčních prostorách Liberálního institutu, Spálená 51, Praha 1.

Workshop se bude zabývat aktuálním zkoumáním v oblasti vůle, jednání a rozhodování z pohledu ekonomů, kognitivních vědců a filosofů. Cílem je poskytnout interdisciplinárně srozumitelný (ale netriviální) přehled pozic, ze kterých lze dané téma v těchto vědách uchopit.

Podrobný popis programu a témat, která budou představeny, naleznete na zvláštní stránce workshopu.

Workshop na téma „Rozhodování, vůle a jednání“

Vážení přátelé,

chtěli bychom vás s předstihem upozornit na náš nový projekt. Jedná se o připravovaný jednodenní workshop, který se bude zabývat aktuálním zkoumáním v oblasti vůle, jednání a rozhodování z pohledu ekonomů, kognitivních vědců a filosofů. Cílem je poskytnout interdisciplinárně srozumitelný (ale netriviální) přehled pozic, ze kterých lze dané téma v těchto vědách uchopit. Jednotlivé příspěvky se budou zabývat tematikou svobodné vůle, vědomí a nevědomí, prolínání psychologie do ekonomie, konceptem homo oeconomicus a dalšími aktuálními otázkami.

Akce se odehraje v úterý 11. prosince. Akce je otevřená všem zájemcům, prosíme však o předběžnou registraci na mailu zofcakj@seznam.cz.

Anotace příspěvků, které by měly na workshopu zaznít (a později se objevit rovněž ve formě zvlášního čísla časopisu E-LOGOS) naleznete zde.

Diskusní setkání 19. 9. – „Homo Oeconomicus“

První diskusní setkání v zimním semestru 2012/13 se uskuteční 19. září 2012 od 18.00 v místnosti SB 212 (Stará budova VŠE).
Jitka Melzochová přednese svůj příspěvek o homo oeconomicus.

Příspěvek se zabývá otázkou, zdali je neoklasická aproximace lidského jednání obsažená v předpokladech modelu homo oeconomicus překonaným předpokladem ekonomie.

Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 27.6. – „Jan Loevenstein“

Poslední diskusní setkání SCSP v tomto akademickém roce se odehraje 27. 6. klasicky od 18:00 v místnosti SB212. Vystoupí Ing. Tomáš Vaverka se svým příspěvkem k brněnské ekonomické škole, která je tématem jeho disertační práce.

Anotace autora:
Příspěvek pojednává o metodologickém přínosu Jana Loevensteina k brněnské ekonomické škole. Metodologie brněnské školy bude představena ve vědecké diskusi mezi K.Englišem a J.Loevensteinem, který je tak pojímán jako spolu-konstituent. V příspěvku bude kladen důraz na jednotlivé otázky, kterým Loevenstein věnoval více pozornosti než Engliš, a které propracoval takovým způsobem, že odpovídají pozdějším závěrům autorů rakouské tradice. Tím, že jedním z charakteristických rysů těchto ekonomických učení je kritika kausálního výkladu hospodářské činnosti, bude v příspěvku vyzdvižen možný přínos brněnské školy, především pak Loevensteina, k misesovské větvi rakouské ekonomické školy.

Klíčová slova: Karel Engliš, Jan Loevenstein, Ludwig von Mises, metodologie, brněnská škola

Diskusní setkání 18. 4. – „Teorie hodnoty a její význam pro ekonomii jako vědu“

Dubnové setkání SCSP, které bude zaměřeno na aktuální filosofické a metodologické otázky v rámci ekonomie, se odehraje 18. 4. od 18:00 v SB 212. Vystoupí Jan Färber s tématem Teorie hodnoty a její význam pro ekonomii jako vědu. Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 14. 12. – „Skotské osvícenství, vědecká metoda a ekonomie“

Ve středu 14. 12. se sejdeme nad částí disertační práce Ondřeje Čapka.*
Přednáška bude zaměřena na zrození historiografické metody a společenských věd v Británii a Skotsku 18. století. Bude vysvětleno, jak je nová metoda užívána soudobou (proto)sociologií, politologií (s přesahem k právní teorii) a ekonomií. Důležitost metody bude doložena na vazbě mezi skotskými autory a velkými syntetizujícími sociologickými a ekonomickými díly 19. století. Dále se zaměříme na dobové chápání pojmu experiment, pozice společenské vědy vůči ostatním vědám (zejména vztah matematiky a historie) a zodpovězení otázky „co je to experimentální datum?“ V druhé části budou srovnány dva odlišné ekonomické systémy: Turgotův postavený na směně a Smithův postavený na dělbě práce.

————-
* Ing. Ondřej Čapek absolvoval roku 2010 VŠE Praha, podnikohospodářskou fakultu, vedlejší specializace filosofie. V současnosti píše disertační práci z oboru politické filosofie zabývající se Skotským osvícenstvím, pracuje mimo akademickou sféru v IT telco a hraje na bicí ve skupině Halwa. Z četných zahraničních zkušeností stojí za zmínku práce sádrokartonáře v Chicagu a účast na show metalové skupiny Macabre tamtéž.

Diskusní setkání 16. 11. – „Musí být věda užitečná?“

Ve středu 16. 11. od 18:00 v budově VŠE na Žižkově v místnosti SB212 se setkáme nad prací Marka Hudíka s názvem Do Economists have the Right to be Useless?

Práce se zabývá otázkou, zda je po vědě třeba požadovat užitečné, praktické poznatky, nebo zda a na jakých základech mohou vědci vznášet nárok na to, aby jejich práce kriteriem bezprostřední použitelnosti poměřována nebyla. Tuto problematiku autor analyzuje v kontextu ekonomie, jejíž postavení (coby nezaujaté vědy) je oproti jiným oborům zvláště zatíženo její bezprostřední relevancí pro politické rozhodování. Autor argumentuje ve prospěch toho, aby teoretické ekonomii byla ponechána autonomie ve smyslu absence tlaku na bezprostřední utilitární využití jednak z toho důvodu, že možnosti praktické aplikace teoretických poznatků se mohou ukázat až v dlouhém období a nelze je předvídat, jednak na základě důležitých rozdílů mezi činností teoretika a politického poradce. Text bude k dispozici v průběhu tohoto týdne v naší knihovně. Přihlašovací údaje na požádání poskytneme.

Diskuse je otevřená všem, a pokud se chcete dozvědět něco bližšího o tomto zajímavém problému, nebo se k němu i sami vyjádřit, jste vřele vítáni.

Diskusní setkání 26. 10. – „Ekonomie a metafyzika“

Poněkud opožděně se rozjíždí zimní semestr SCSP. Ve středu 26. 10. od 18:00 v budově VŠE na Žižkově v místnosti SB327 se setkáme nad prací Petra Špeciána s názvem Svět a věda u Ludwiga von Misese. Esej o misesovské metafyzice.

Práce usiluje o podání důkazu, že Misesův metodologický dualismus a obhajoba specifické metody společenských věd jsou pouze pragmatickým řešením, které má pomoci vědecky uchopit úseky reality, jež stojí dosud mimo možnosti přírodovědního zkoumání. Autor argumentuje, že pod touto dualistickou „fasádou“, která má pouze epistemologický význam, se u Misese jako základní východisko jeho úvah skrývá materialistický monismus. Text bude k dispozici v průběhu tohoto týdne v naší knihovně. Přihlašovací údaje na požádání poskytneme.

Pokud vás zajímají filosofické souvislosti ekonomického myšlení a vůbec postavení ekonomie v rámci vědeckého a filosofického diskursu, nenechte se odradit úzce vymezeným tématem a přijďte nás navštívit – rozprava je otevřená všem zájemcům.

Newer posts