?>

Tag: fenomenologie

Přednáška 26.2., Brno – „Introduction to Enactive Cognitive Science“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii si vás dovoluje pozvat na přednášku INTRODUCTION TO ENACTIVE COGNITIVE SCIENCE, kterou prosloví Tom Froese z National Autonomous University of Mexico.

Pokračovat ve čtení

Kognitivní veda a jeji budoucnost

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolujeme si vás pozvat na konferenci Kognitivní věda a její budoucnost, která proběhne na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 18. 2. 2015.

Tato konference zahajuje činnost brněnské sekce Společnosti pro kognitivní vědu a filozofii, jejímž trvalým cílem je rozšířit povědomí o kognitivní vědě, získat pro tento obor nové nadšence a iniciovat interdisciplinární diskuzi o tématech filozofie, psychologie, teorie vědy, ekonomie, informatiky, apod.

Ctění hosté, jež laskavě souhlasili s výstupem na konferenci, patří mezi přední české kognitivně-vědní odborníky. Představí vám nejenom to, co kognitivní věda je, ale ukáží též rozmanité příklady její aplikace a význam jejího interdisciplinárního přesahu.

Sledujte aktuální informace na webu minikonference a také facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 13. 3. – „Vědění v kontextu mezioborových studií vědy“

Na březnovém setkání Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii uvítáme sociologa doc. Karla Müllera z Fakulty humanitních studií UK. Hovořit budeme o možnostech reflexe moderní vědy a to jak z hlediska jejích metod, tak i jejího institucionálního uspořádání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. 3. od 18:00 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické (místnost RB103). Na prezentaci naváže diskuse.

Registace je možná na Facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

CTS: Shaun Gallagher – A Pattern Theory of Self, 23.5.

Centrum pro teoretická studia AV ČR a UK si vás dovoluje pozvat na přednášku „A Pattern Theory of Self„, kterou prosloví prof. Shaun Gallagher (Department of Philosophy, University of Memphis).
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. od 10:00 na 3. patře sídla CTS (Husova 4, Praha 1).
Převzato z kanálu Filosofie

Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 24.4. – „Fenomenogie volního jednání“

Dubnové setkání SCSP se uskuteční ve středu 24. 4. 2013 od 18.00 v místnosti SB 411 na Žižkově. Ondřej Bečev přednese svůj příspěvek na téma Fenomenologie volního jednání.

Podrobnosti zde a na Facebookové události.

Anotace příspěvku

Přednáška poskytne seznámení se současnou podobou diskuse o fenomenálním aspektu jednání, zejména s důrazem na pojem motorických intencí zkoumaných v návaznosti na experimenty Benjamina Libeta. Seznámíme se s pojmy, jakými jsou Sense of Agency, Awareness of Intention a dalších, tak, jak jsou zpracovány filosofy a vědci E. Pacherie, S. Gallagherem, P. Haggardem, M. Synofzikem a D. Vosgerauem.
Těžištěm přednášky bude snaha o uchopení jednání (agence) z fenomenálního pohledu a poskytnutí plastičtějšího pohledu na toto zdánlivě monolitické téma. Zmíním též studium časových horizontů vědomých intencí a jejich prožitkových forem a souvislost fenomenologie volní akce a různých úrovní vědomí. Představeny budou dále také významné prospektivní, restrospektivní a integrativní modely vzniku pocitu jednání.

Diskusní setkání 27.2. – „Konstrukce pojmu času“

Dovolte abychom vás pozvali na únorovou diskusi SCSP. Vystoupí Tomáš Bruckner (FIS VŠE) s tématem „Konstrukce pojmu času“. Akce se uskuteční ve středu 27.2.2013 od 18.00. Místem konání je tentokráte místnost SB 225 ve Staré budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Registrace a aktuální informace naleznete na Facebookové stránce události.

Anotace

Čas a příčinnost patří mezi základní formy poznání. Čas pojatý jako základní fyzikální kvantita je předpokladem současného pozitivního porozumění světu. Z pohledu fenomenologického je však fyzikální čas problematický, neboť pojem času lze popsat jako složitý poznávací konstrukt více pojmů vycházejících z přirozeného prožívání času. Několik různých časů (osobně se jevící, mezilidsky sdílený, fyzikální, noosférický, virtuální či biblický) se spletitě vzájemně vytváří. Zkoumání příčinných vztahů těchto časů a jejich historií může odhalit některé souvislosti: Následek může předcházet příčinu. Historie zkonstruovaná na základě dnešního poznání nemůže být pravdivá, protože v minulosti dnešní poznání nebylo. Počátek světa lze hledat kromě rozkrývání kauzálního působení věcí také rozkrýváním kauzalit historie poznání. Je možné pojetí stvořeného světa, které není v rozporu se světem fyzikálně vědeckým?

Workshop na téma „Rozhodování, vůle a jednání“

Vážení přátelé,

chtěli bychom vás s předstihem upozornit na náš nový projekt. Jedná se o připravovaný jednodenní workshop, který se bude zabývat aktuálním zkoumáním v oblasti vůle, jednání a rozhodování z pohledu ekonomů, kognitivních vědců a filosofů. Cílem je poskytnout interdisciplinárně srozumitelný (ale netriviální) přehled pozic, ze kterých lze dané téma v těchto vědách uchopit. Jednotlivé příspěvky se budou zabývat tematikou svobodné vůle, vědomí a nevědomí, prolínání psychologie do ekonomie, konceptem homo oeconomicus a dalšími aktuálními otázkami.

Akce se odehraje v úterý 11. prosince. Akce je otevřená všem zájemcům, prosíme však o předběžnou registraci na mailu zofcakj@seznam.cz.

Anotace příspěvků, které by měly na workshopu zaznít (a později se objevit rovněž ve formě zvlášního čísla časopisu E-LOGOS) naleznete zde.

Diskusní setkání 30. 5. – „Otevřenost fenoménu a fenomén otevřenosti“

Na příštím diskusním setkání vystoupí Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D. (KSA FIS) se svým příspěvkem k etice a ekonomii.

Anotace autora:
„Ve svém vystoupení bych chtěl na příkladu paradoxnosti podnikatelské etiky ukázat obecnější problém otevřenosti a celkové neuchopitelnosti fenoménu jako takového. Etika nás totiž upomíná na to, že náš způsob života a náš svět není jediný možný. Ve fenoménech jako takových je přítomna stálá diference a neukončenost. Uchopit něco v plné přítomnosti není možné. K této otevřenosti světa ale podle mého názoru přistupujeme rozbitím nějakého předchůdného

Pokračovat ve čtení