?>

Tag: metodologie (page 1 of 2)

Konference Kognice a umělý život 2018

Tým organizací z Masarykovy univerzity připravuje další ročník tradiční česko-slovenské konference Kognice a umělý život, která se uskuteční ve dnech 30. 5. – 1. 6. v hotelu Santon na březích Brněnské přehrady. Jistě bude na co se těšit!

Tento ročník bude zaměřen nejen na kognici v živých i umělý systémech, ale zejména na komunikaci a její nové možnosti. Velkým lákadlem ročníku 2018 bude pásmo praktických workshopů, na nichž bude možnost si vybrané technologie vyzkoušet.

Termíny, podrobnosti a aktuální informace naleznete na facebookové události a webu konference.

Workshop 24. – 25.6., Praha: Neuropsychiatric Disorders – From Basic Systems to Clinical Applications: Czech and Slovak Neuroscience Alumni Workshop“

Fyziologický ústav AV ČR vás zve na velice zajímavou akci s názvem „Neuropsychiatric Disorders – From Basic Systems to Clinical Applications: Czech and Slovak Neuroscience Alumni Workshop„, která se uskuteční 24 a 25 června 2016 ve Fyziologickém ústavu AV ČR, přednáškovém sále v budově A, Vídeňská 1083, Praha 4.

Pokračovat ve čtení

Přednáška 18.5., Praha – „Jak mozek tvoří já“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii v Praze Vás srdečně zve na květnovou přednášku Martina Vraného. Přijďte si ji poslechnout ve středu 18. 5. 2016 do místnosti P104 v budově FF UK na náměstí Jana Palacha!

Pokračovat ve čtení

Přednáška 19.5., Praha – „Moderní způsoby a nástroje ovládání mozku in vivo“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás zve na květnovou přednášku na téma „Moderní způsoby a nástroje ovládání mozku in vivo“, kterou si pro nás připravil Ondřej Novák (ÚEM AV ČR). Přednáška se uskuteční 19.5. od 18.00 na Filosofické fakultě UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 200.

Aktuální informace sledujte zde a na facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

Seminář 20.5., Praha – „JASP, a low fat alternative to SPSS, a delicious alternative to R“

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii vás zve na spoluorganizovanou přednášku o novém statistickém software JASP, který kombinuje silné stránky SPSS a R. Hlavní vývojář programu, Jonathon Love, v této prezentaci představí využití programu JASP pro analýzu dat a jeho výhody oproti SPSS. Znalost statistiky není potřebná pro pochopení prezentace. Prezentace proběhne 20.5.2014 od 18.00 v prostorách University of New York in Prague, Londýnská 41, 120 00, Praha. Účast na semináři je bezplatná.

Více o JASP a autorovi se můžete dočíst níže. Součástí prezentace budou praktické ukázky práce s programem, můžete si donést vlatní notebook s nainstalovaným programem (link níže) a vyzkoušet si analýzu společně s prezentujícím. Po skončení prezentace bude následovat posezení při pivu s Jonathonem (místo upřesníme).

Článek o JASP: http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2015/march-15/bayes-or-bust-with-new-softwares.html

Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 21.11. – “Od reaktivního k endogennímu pojetí mozku v současné neurovědě: případ default mode network”

Dovolte abychom vás pozvali na listopadové přednáškově-diskusní setkání SCSP. Našimi hosty budou Marek Havlík (FF ZČU) a Tomáš Marvan (FÚ AVČR), kteří vystoupí s tématem „Od reaktivního k endogennímu pojetí mozku v současné neurovědě: případ default mode network“. Akce se uskuteční tentokrát ve čtvrtek (!) 21.11.2013 od 18.00. Místem konání je bude místnost  NB 469 (v nově přistavěném podlaží NB) v Nové budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Registrace a aktuální informace naleznete na Facebookové stránce události.

Pokračovat ve čtení

Diskusní setkání 27. 3. – „Konsenzus, predikce a ekonomické vzdělávání“

Dovolujeme si vás pozvat na březnové setkání SCSP se uskuteční ve středu 27. 3. od 18:00 ve Staré budově VŠE na Žižkově (místnost SB411). Vystoupí Petr Špecián (NF VŠE) s prezentací na téma „Konsenzus, predikce a ekonomické vzdělávání“.

Registrace a další informace jsou k nalezení na facebookové stránce události.

Anotace příspěvku

Pokusím se ukázat, zaprvé, že relativní predikční neúspěšnost ekonomie je příčinou toho, že mezi ekonomy nepanuje shoda v základních otázkách a že pociťují významný rozdíl mezi ekonomickou teorií a aplikovanou hospodářskou politikou. Zadruhé bude ilustrováno, že predikční neúspěšnost plyne ze samotné podstaty ekonomie coby autonomní a neexaktní vědy. Z tohoto důvodu se nezdá pravděpodobné, že by ekonomie někdy začala poskytovat vysoce přesné a spolehlivé předpovědi, s jejichž pomocí by byl nastolen konsenzus a zvětšil by se vliv ekonomů na praxi. Zatřetí vyplyne, že i kdyby se ekonomové pokusili obejít politiky (kteří nejsou dostatečně motivovaní k přijímání jejich rad) prostřednictvím vzdělávání široké veřejnosti, jak navrhují někteří autoři, nelze očekávat významnou změnu preferencí veřejnosti ve vztahu k hospodářské politice.

Diskusní setkání 27.2. – „Konstrukce pojmu času“

Dovolte abychom vás pozvali na únorovou diskusi SCSP. Vystoupí Tomáš Bruckner (FIS VŠE) s tématem „Konstrukce pojmu času“. Akce se uskuteční ve středu 27.2.2013 od 18.00. Místem konání je tentokráte místnost SB 225 ve Staré budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Registrace a aktuální informace naleznete na Facebookové stránce události.

Anotace

Čas a příčinnost patří mezi základní formy poznání. Čas pojatý jako základní fyzikální kvantita je předpokladem současného pozitivního porozumění světu. Z pohledu fenomenologického je však fyzikální čas problematický, neboť pojem času lze popsat jako složitý poznávací konstrukt více pojmů vycházejících z přirozeného prožívání času. Několik různých časů (osobně se jevící, mezilidsky sdílený, fyzikální, noosférický, virtuální či biblický) se spletitě vzájemně vytváří. Zkoumání příčinných vztahů těchto časů a jejich historií může odhalit některé souvislosti: Následek může předcházet příčinu. Historie zkonstruovaná na základě dnešního poznání nemůže být pravdivá, protože v minulosti dnešní poznání nebylo. Počátek světa lze hledat kromě rozkrývání kauzálního působení věcí také rozkrýváním kauzalit historie poznání. Je možné pojetí stvořeného světa, které není v rozporu se světem fyzikálně vědeckým?

Diskusní Setkání 13.6 – „Meditace: teorie a praxe“

Naše poslední setkání v tomto semestru se uskuteční 13.6.2012 od 18:00 v místnosti SB 225 a bude mít trochu neobvyklou formu. S Janem Burianem se totiž budeme věnovat meditaci jako metodě zkoumání mysli a bude příležitost si to vyzkoušet i prakticky.

V první, teoretické části se posluchači seznámí s:

  • definicí meditace jako metody zkoumání prožívané zkušenosti
  • současným neurovědeckým výzkumem meditace
  • využitím meditace v psychoterapii

V druhé, praktické části si zkusíme jednoduchou meditační techniku.

V poslední, diskusní části se můžeme hádat 🙂 například nad návrhem Francisca Varely, že dokud se vědci zkoumající mysl, nebudou učit meditovat (podle výše uvedené definice), nikdy nedokáží prožívanou zkušenost zakotvit do vědeckého výkladu světa.

Těšíme se na vás!

SCSP Talk 3.5. – Václav Řepa: „Co je to kognitivní informatika“

Profesor Václav Řepa, zakladatel a vedoucí postava magisterského programu Kognitivní informatika na VŠEnám představí teoretická východiska oboru, jeho centrální ideu a jeho vymezení vůči ostatním kognitivním a informatickým disciplínám.
Speciální pozornost bude věnována komparaci autorova pojetí s celosvětově užívaným pojmem „Cognitive Informatics“. Posluchač se také dozví, jak je idea kognitivní informatiky realizována na stejnojmenném studijním oboru na Vysoké škole Ekonomické v Praze. Nedílnou součástí pak bude diskuse a dotazy posluchačstva. Pokračovat ve čtení

Older posts